Assemblea?, conversa?, debat? o discussió?

setembre 25, 2019