Documentació matrícula

Els alumnes que van realitzar la preinscripció al nostre centre només han d’aportar els documents que no van lliurar en aquell moment.

  • Original i fotocòpia del Llibre de Família.
  • Original i fotocòpia del DNI del pare i de la mare o tutor/a.
  • Volant o certificat de convivència.
  • Original i fotocòpia del carnet de vacunacions.
  • Original i fotocòpia de la Targeta Sanitària.
  • Tres fotografies recents tipus carnet de l’alumne/a
  • Certificat del metge en cas d’al·lèrgies i intoleràncies alimentàries.
  • Fotocòpies de l’últim informe escolar, si en tenen.