Estratègia digital de centre

L’ESTRATÈGIA DIGITAL de CENTRE (EDC) és un instrument pràctic que té fer finalitat formalitzar la governança de la tecnologia en el marc de l’autonomia de centre i del Projecte Educatiu de Centre (PEC).

Introducció

L’EDC defineix i concreta les línies d’actuació d’un centre que fan possible que docents, alumnat i centre assoleixin la competència digital. Per aconseguir aquesta competència digital, l’EDC comprèn tots els àmbits del centre: organitzatius, metodològics, curriculars i comunicatius, els quals s’han de veure necessàriament implicats i, si escau, transformats, des d’una perspectiva d’innovació i de millora contínua.

Davant dels desafiaments tecnològics que planteja la societat, la ciutadania actual requereix un bon domini de les competències en un context plurilingüe i pluricultural, sostenible, digitalitzat, equitatiu, feminista i més democràtic.

Entès així, el currículum es conforma com un instrument del model educatiu per assolir una societat més justa i democràtica, cohesionada i inclusiva, que integri totes les persones i en la qual sigui possible la igualtat d’oportunitats. Una societat fonamentada en una ciutadania crítica, infomada, activa i responsable que és pugui desenvolupar personalment, socialment i econòmicament.

Per fer-ho possible cal una mirada de les tecnologies que incorpori aspectes pedagògics, formatius, ètics i organitzatius del mateix centre, sempre complint amb criteris d’accessibilitat i usabilitat.

Com a instrument per formalitzar aquesta mirada, en el marc del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius, i del projecte educatiu del centre, cal una planificació a curt, mitjà i llarg termini perquè el procés de desplegament de la competència digital es desenvolupi de manera harmònica.

Anàlisi de la situació del centre. Diagnosi

Per fer la diagnosi, la comissió digital del centre ha utilitzat tres recursos:

  • Selfie for teaches*
  • Selfie for students*

*Eina de diagnosi oferta per la comissió europea.

  • Estratègia Digital: enquesta a les famílies en la que va participar el 100% dels membres de la junta de l’AFA.

Amb aquestes eines, vam elaborar una diagnosi acurada del nostre centre tenint clar quines eren les nostres fortaleses, les nostres amenaces i les oportunitats de la nostra cultura digital per poder dur a terme una transformació en consonància a les característiques de la nostra comunitat educativa.

Objectius, planificació i seguiment de l’EDC

Aquest pla estratègic que ha desenvolupat el centre permetrà assolir una sèrie d’objectius marcats un cop s’hagin dut a terme unes activitats o actuacions que el centre considera clau per poder tirar endavant la seva Estratègia Digital. El centre ha elaborat una programació que recull la informació necessària per entendre les activitats que es faran, quines seran les persones encarregades d’avaluar aquestes activitats o de realitzar-les, i també recullen els indicadors d’execució i qualitat amb els criteris d’èxit, per poder comprovar que els objectius han sigut assolits.

Aquest pla estratègic que ha desenvolupat el centre permetrà assolir una sèrie d’objectius marcats un cop s’hagin dut a terme unes activitats o actuacions que el centre considera clau per poder tirar endavant la seva Estratègia Digital. El centre ha elaborat una programació que recull la informació necessària per entendre les activitats que es faran, quines seran les persones encarregades d’avaluar aquestes activitats o de realitzar-les, i també recullen els indicadors d’execució i qualitat amb els criteris d’èxit, per poder comprovar que els objectius han sigut assolits.

Avaluació i millora

Quant a l’avaluació, es realitzarà al final  de cada curs escolar, serà el moment  de comprovar l’assoliment, les incidències i si s’ha hagut de modificar o actualitzar quelcom. Els agents que estan implicats en aquesta avaluació són: la comissió digital, el claustre i l’equip directiu. Pel que fa a l’actualització, modificació de l’EDC, en cas que es cregui necessari,  seran els membres de la comissió digital els que facin els canvis que corresponguin.

Els objectius, activitats i indicadors planificats anualment al document d’estratègia digital de centre, s’han de contemplar a la PGA. Cada any s’han de variar alguns d’ells, ja que, o bé ja estaran assolits i/o implementats, però d’altres que s’hauran de mantenir un temps més. Sempre guiant-se per la planificació que es pot trobar en el document de l’EDC.

Com cada inici de curs, la  PGA es presentarà al Claustre i al Consell Escolar.  També, cada any a la convocatòria d’inici de curs del Consell Escolar, fora bo anar presentant i recordant el document d’estratègia digital de centre. Sobretot, centrant-se en la presentació dels objectius planificats del curs que s’inicia.

La comissió digital ha de continuar per tal de fer el seguiment de l’EDC, mantenir l’organització i ha de ser l’equip promotor per a fer el seguiment del projecte. Es necessita aquesta comissió per que faci el guiatge, el suport i el desplegament, juntament amb les persona implicades, de l’estratègia digital de centre.

Indicadors d’assoliment

El present resum final de la mentoria per l’elaboració de l’Estratègia Digital presenta els següents objectius que el centre s’ha marcat un cop identificades les necessitats establertes per la diagnosi que s’ha dut a terme. A la següent taula es recullen els objectius i les diverses activitats o actuacions que es faran per assolir aquells objectius, els seus indicadors i criteris d’assoliment: Indicadors d’assoliment

Cultura digital

Addendes de les NOFC i la CARTA DE COMPROMÍS: EDC-CARTA COMPROMIS-NOFC