Activitats amb les famílies

L’escola concep les famílies com a peça clau a l’hora de col·laborar amb la direcció i l’equip de mestres per tal de donar solidesa al projecte educatiu i innovador d’escola.  Les famílies en la vida de l’escola hi estan presents amb:

  • Associació de Famílies d’Alumnes (AFA)  aporta valor afegit al centre per la seva estructura organitzada i pel suport que rep de la Federació d’AMPES i d’altres entitats.
  • Delegades de grups de referència: pares i/o mares que representen a la resta de famílies de cada curs. Son agents de col·laboració i de comunicació directa entre equip directiu i les famílies del curs que representa.

La millora dels resultats escolars passa per una bona entesa entre la seva família i els mestres. Per això s’articulen, ja des de l’acollida inicial, reunions i entrevistes que busquen un millor coneixement mutu, la comunicació i l’acord entre les parts.

Amb la mateixa intenció el centre organitza diferents activitats per tal de compartir el treball fet amb les famílies:

  • Motivació del projecte de recerca
  • Jornades de portes obertes
  • Jornades pedagògiques Tastets i OPenDAY: on es comparteix l’evolució i les conclusions del projecte de recerca d’escola.
  • Concerts, actes culturals…
  • Activitats del grup de referència
  • I totes aquelles que es cregui oportú