GEP Projects

febrer 20, 2017

In the framework of the GEP (Group for Experimental Pluriligüism) two teachers are carrying out training organized and directed by the Department of Education.

The training takes place along two school years. This year we are doing GEP 1st year. We have been asked the design and implemente with their evidences of two projects, one for each teacher. These projects must be entirely in English language and must be done with students of 5th and 6th levels.

One project develops the theme of the pyramids and it is been done in Geometry classes that mix students of 5th and 6th levels. The other project develops the theme of St George as Patron Saintof various nations and it is carried out in English classes with students of 5th level.

The teachers took several sessions to design and develop projects at the headquarters of the Consortium of Education of Barcelona during the first term. In the second term we implement the projects and finally we must present evidences and final conclussions.

 

 

En el marc del projecte GEP (Grup d’Experimentació per al Pluriligüisme) dues mestres estem duent a terme una formació organitzada i dirigida pel Departament d’Ensenyament.

La formació es realitza al llarg de dos cursos escolars. Enguany estem fent el GEP de 1r curs. Ens han demanat el disseny i la posada en pràctica amb les seves evidències de dos projectes, un per a cada mestra. Aquests projectes s’han de fer íntegrament en llengua anglesa i han de realitzar-se amb els alumnes de 5è i 6è.

Un dels projectes desenvolupa el tema de les piràmides i es fa en les classes de Geometry on es barregen alumnes de 5è i 6è. L’altre projecte desenvolupa el tema de Sant Jordi com a patró de diverses nacions i es duu a terme en les classes de llengua anglesa amb alumnes de 5è.

Les mestres hem anat a fer diverses sessions per a dissenyar i desenvolupar els projectes a la seu del Consorci d’Ensenyament de Barcelona al llarg del primer trimestre. Al segon trimestre fem la implementació dels projectes i finalment haurem de presentar les evidències i les conclussions finals de les implementacions.

Carnaval 2017Carnaval: 1a consigna