Nombres quadrats²

octubre 11, 2018

A l’espai de numeració i càlcul de 5è i 6è estem investigant els nombres quadrats.Què Són? Per què es diuen així? Com els podem calcular i representar? Fins i tot hem fet torres de nombres quadrats.

El cinema mutLes capses d’aprenentatge a la comunitat dels mitjans