Nova reunió del Consell Escolar

febrer 08, 2018

Avui, s’ha celebrat una nova reunió del consell escolar.
El consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: equip directiu, professorat, famílies, i personal d’administració i serveis.

Amb ajuda és més fácil!Matí de tallers a la comunitat de grans